Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
09 June 2016

NOTICE OF TEMPORARY ROAD CLOSURES: SISHUBA STREET, KWA-NOKUTHULA

Municipal Notice No. / Inombolo Yesaziso: 143 /2016

NOTICE OF TEMPORARY ROAD CLOSURES: SISHUBA STREET, KWA-NOKUTHULA

Bitou Municipality will commence with roadworks in Kwa-Nokuthula along Sishuba Street shortly.

Sishuba Street will be temporarily closed in both directions between 17 June 2016 and 26 June 2016 and traffic will be diverted along Angola and Tshembese streets.

Access for residents will be maintained throughout the construction period. Bitou Municipality requests the co-operation and patience of all affected parties during this period and extends an apology for any inconvenience caused as a result.

For any enquiries in this regard please contact Mr F. Maki at 044 501 3210

 

ISAZISO SOKUVALWA KWENDLELA OKWETHUTYANA: SISHUBA STREET, KWA-NOKUTHULA

Umasipala wasebitou uzakuqala ukulungisa iindlela Kwa-Nokuthula, Sishuba Sitalato kungekudala.

Indlela yasesi Shuba sitalato izakuvalwa okwethutyana macala omabini ukusukela kumhla wama 17 June 2016 ukuya kuma 26 June 2016 iinqwelo ziyakusebenzisa izitalato i-Angola kwakunye ne-Tshembese.

Abahlali abahlala kulo mgaqo uzakube uvaliwe okwethutyana bazakubonelelwa ngemvume yokukwazi ukufikelela kumakhaya abo ngethuba kuza kube kusetyenzwa ngalo. Umasipala waseBitou ucela intsebenziswano nokunyamezelana okumandla kubo bonke abo bachaphazelekayo sikwaxolisa ngokungazenzisiyo nangophazamiseko oluyakuthi luchaphazele wonke ubani ngenxa yalomsebenzi.

Wonke ubani ofuna inkcukhaca malunga noluphazamiseko angaqhagamishelana no-Mnu F. Maki at 044 501 3210

 

 

View Map: Municipal Notice No. / Inombolo Yesaziso: 143 /2016

Last published 24 April 2020